رویداد اینوتکس شمالغرب

استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (به میزبانی ارومیه)

ﯾﺎﺯﺩﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ۲۰۲۲ INOTEX ﺑﺎ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺭﮎ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻧﻮﭘﺎ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ، ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻨﻮﺗﮑﺲﭘﯿﭻ (Pitch INOTEX) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ٧ ﺍﺳﺘﺎﻥ )ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﯾﺮ( ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﯿﻢﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭘﯽ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥِ ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺍﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ٢٢٠٢  ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭘﯽ (Battle INOTEXﺭﺍﻩ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ ﺩﻭﺑﻪﺩﻭ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ.

زمان برگزاری

آخرین مرحله استانی رقابت استارتاپی اینوتکس در تاریخ یک اردیبهشت ۱۴۰۱ در شهر ارومیه برگزار خواهد شد. آدرس دقیق محل برگزاری نیز به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

مهلت ارسال طرح‌ها

علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد تا تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ فرصت دارند تا طرح‌های خود را ارسال نمایند. جهت ارسال طرح خود به وبسایت اینوتکس‌پیچ به آدرس pitch.inotex.com مراجعه نموده و در بخش ثبت‌نام استارتاپ‌ها اطلاعات خود را تکمیل نمایید.
ضمنا قالب اولیه فایل ارائه محصول/طرح را از همین قسمت می‌توانید دریافت کنید.

جهت دریافت قالب آماده جهت ارائه طرح ها روی دکمه زیر کلیک کنید.

جوایز و حمایت ها

۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به همراه جوایز نقدی برای تیم های برگزیده.
در مرحله استانی شمالغرب کشور، سه تیم برگزیده هریک به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات به همراه جوایز نقدی دریافت خواهند کرد و در مرحله کشوری برگزیدگان از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی و جوایز نقدی دیگر بهره‌مند خواهند شد.

نکات قابل توجه

شرکت‌کنندگان محترم توجه داشته باشند که در این مرحله داشتن نمونه یا محصول اولیه امتیاز ویژه برای تیم‌ها محسوب شده و شانس صعود به مرحله کشوری را افزایش می‌دهد.
لازم به ذکر است ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺎﭖﻫﺎ، ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﮐﺎﻣﻼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭﺑﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

 

نحوه ثبت‌نام

رویداد اینوتکس پیچ شمالغرب بصورت یک روزه در تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۳ لغایت ۱۸ در شهر ارومیه با میزبانی شتابدهنده آرکاپ و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار می‌شود، علاقه مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام به وبسایت اینوتکس پیچ مراجعه کنند ویا از دکمه‌های زیر جهت هدایت مستقیم به صفحه ثبت‌نام استفاده نمایید. مراحل ثبت‌نام و نکات مورد نیاز برای حضور در رویداد نیز در صفحه اینستاگرامی آرکاپ بصورت گام به گام توضیح داده شده است.

مصاحبه مدیرعامل شتابدهنده آرکاپ در صدا و سیمای آذربایجان غربی با موضوع اینوتکس

پخش ویدیو

کارگاه‌های آموزشی

به منظور ارتقای توانمندی و مهارت‌های شرکت کنندگان در این رویداد، دو کارگاه آموزشی به شرح زیر برگزار خواهد شد. از تیم‌ها و علاقه‌مندان دعوت می‌شود حتما در این کارگاه‌ها شرکت نمایند.

کارگاه «طراحی مدل کسب و کار»

سرفصل ها:
– مفاهیم پایه ای
– آشنایی با انواع مدل کسب و کار و کاربرد آن
– معرفی روش استارتاپ ناب
– نوآوری و مدل‌های جدید کسب و کار

تاریخ برگزاری: ۱۱ فروردین ۱۴۰۱
مدت: ۶ ساعت

مدرس:

سالار فریدپور
مدیر عامل شتابدهنده آرکاپ
مدرس دانشگاه و مشاور توسعه کسب و کار

کارگاه «نحوه ارائه به سرمایه‌گذار»

سرفصل‌ها:
– مطالب ساده اما حیاتی در فایل ارائه
– مطالب ساده اما حیاتی در نحوه ارائه
– انتقال تجربه (حاصل از حضور در بیش از ۱۰۰ جلسه کمیته سرمایه گذاری)

تاریخ برگزاری: ۱۷ و ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
مدت: ۴ ساعت

مدرسین:

فاطمه تاجیک
– کارشناس توسعه کسب و کار شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت بوم
– ۳ سال سابقه در شتابدهنده‌ها
– کارشناسی ارشد مدیریت توسعه کسب و کار MBA
– کارشناسی مهندسی نرم افزار
– کارشناسی علوم کامپیوتر

میثم اکبری‌ مهر
– مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت بوم
– مدیر اجرایی صندوق جسورانه یکم آرمان آتی
– کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه علم و صنعت ایران
– کارشناسی مهندسی حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *